Quản lý chi phí - giá thành bữa ăn

Quản lý dinh dưỡng trong bếp ăn tập thể không chỉ là đáp ứng dinh dưỡng cho các đối tượng ăn mà còn đảm bảo cân đối được chi phí và quản lý được giá thành bữa ăn. Ngoài chi phí thực phẩm thì người quản lý còn phải hạch toán và quản lý được các chi phí, dịch vụ khác như là một phần của giá thành bữa ăn.

ManHinhNutriAll02.png

Phần mềm Nutri ALL cung cấp công cụ để nguời dùng hạch toán được các khoản chi một cách linh hoạt và chặt chẽ, đảm bảo cân đối thu - chi đồng thời với cân đối dưỡng chất. Chi phí - giá thành bữa ăn được quản lý riêng biệt theo mỗi nhóm đối tượng ăn một cách liên tục.

Số liệu chi phí cũng được phản ánh trên nhiều mẫu sổ sách một cách rõ ràng, minh bạch như: Phiếu hạch toán tiền ăn dưới hình thức bảng tài chính công khai, Báo cáo nuôi dưỡng hàng tuần, hàng tháng.

Kết hợp với việc lập chứng từ nhập xuất kho, thu chi tiền và các loại sổ sách kế toán trên phần mềm, người quản lý luôn nắm chắc được chi phí - giá thành bữa ăn theo từng ngày hoặc từng kỳ báo cáo (tuần, tháng...)

Nutri ALL

Tin Nutri ALL

Kiểm tra chỉ số

Xem kết quả
Xem kết quả