Quản lý hàng hóa - thu - chi và lập sổ sách bán trú

Chức năng quản lý hàng hóa - thu – chi trên phần mềm Nutri ALL được thiết kế và xây dựng như một phần mềm kế toán thu gọn. Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính tuân thủ chặt chẽ theo chế độ kế toán hiện hành.

Các mẫu sổ sách bán trú được thiết kế đúng chuẩn mẫu sổ kế toán theo hướng dẫn của Bộ tài chính tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC.

NutriAll_Icon_6.png  Quản lý thu – chi:

Lập phiếu thu – chi: Ngoài chức năng lập và quản lý các khoản thu chi thông thường còn có thêm tiện ích lập phiếu thu - chi theo phiếu tiếp phẩm.

Báo cáo công nợ: Theo dõi công nợ của từng nhà cung cấp, từng nhân viên theo từng hình thức: Công nợ phải thu; Công nợ phải trả; Tạm ứng; Phải trả phải nộp khác.

Báo cáo thu - chi & Lập sổ quỹ tiền mặt: Theo dõi và thiết lập báo cáo thu chi chính xác theo từng ngày hoặc từng kỳ bao gồm cả tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng (kho bạc)

NutriAll_Icon_15.png  Quản lý hàng hóa:

Lập phiếu nhập - xuất kho: Ngoài chức năng lập và phiếu nhập xuất kho thông thường còn có thêm tiện ích lập phiếu nhập - xuất kho theo phiếu tiếp phẩm.

Lập thẻ kho; Sổ chi tiết hàng hóa: Theo dõi chi tiết biến động số lượng và giá trị của mỗi loại hàng hóa theo mỗi lần nhập xuất;  Theo dõi số lượng và giá trị tồn kho của từng loại hàng tại mỗi thời điểm.

Lập phiếu theo dõi nhập-xuất-tồn hàng hóa trong ngày: Chức năng này để quản lý lượng thực phẩm hàng hóa được sử dụng trong ngày thông qua thực hiện Báo cáo biến động nhập xuất tồn của các loại hàng hóa có hoạt động nhập xuất trong ngày.

Lập sổ tổng hợp nhập - xuất-  tồn trong kỳ: Báo cáo tổng hợp biến động nhập - xuất - tồn trong một kỳ đối với toàn bộ các loại hàng hóa có trong kho trong đó cho phép lựa chọn báo cáo theo từng nhóm hàng hoặc một mặt hàng cụ thể.

Lập báo cáo hàng nhập - hàng xuất: Tổng hợp số liệu về các mặt hàng được nhập từ một nhà cung cấp - Tổng hợp số liệu về hàng xuất cho một đối tượng

NutriAll_Icon_37.png Quản lý thông tin nhà cung cấp:

Quản lý hồ sơ nhà cung cấp: Thông tin chi tiết của mỗi nhà cung cấp gồm cả nhà cung cấp có tư cách pháp nhân hoặc cá nhân phục vụ cho công tác tiếp phẩm - mua hàng - kiểm thực và lập chứng từ nhập - xuất kho, thanh toán công nợ.

Quản lý công nợ nhà cung cấp: Tự động ghi nhận công nợ khi có phát sinh; Lập cáo cáo công nợ và thanh toán công nợ của nhà cung cấp.